1. Öykü ve Fizik Muayene (Dönem 3 ders sunumu) 2. Aritmiler (Dönem 4 ders sunumu) 3. Aritmilerde Girişimsel Tedavi (Dönem 4 ders sunumu) 4. İnfektif Endokardit (Dönem 4 ders sunumu) 5. Kardiyak Hemodinamikler (Dönem 4 ders sunumu) 6. Kardiyojenik Şok (Dönem 4 ders sunumu) 7. Kardiyolojide Genel Semptom ve Bulgular (Dönem 4 ders sunumu) 8. Kardiyomiyopatiler (Dönem 4 ders sunumu) 9. Perikarditler (Dönem 4 ders sunumu) 10. Pulmoner Emboli (Dönem 4 ders sunumu) 11. Adezyon Molekülleri ve Sitokinler (Kardiyoloji Semineri) 12. Aterosklerozun Patogenezi (Kardiyoloji Semineri) 13. İnfeksiyon, İnflamasyon ve Ateroskleroz (Kardiyoloji Semineri) 14. İskemik Precondidtoning ve Warm-Up Fenomeni (Kardiyoloji Semineri) 15. Kalp Hastalıklarında Oksidatif Stresin Önemi (Kardiyoloji Semineri) 16. Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (Kardiyoloji Semineri) 17. Miyokardın Yapısı (Kardiyoloji Semineri) 18. Yaşlılarda Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları (Kardiyoloji Semineri) 19. Taşiaritmi atağının sonlandırılması: Sonlandırma metodları. Ani Ölümün Önlenmesi “Yaşamın Kıyısında” Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı. 2008, İstanbul. 20. Ölümcül disritmiler / elektriksel tedavileri. 18. İleri Kardiyak Yaşam Desteği (CPR, ACLS) Kursu. 2008, Samsun. 21. İleri Kalp Yetersizliği Hastasında Tedavi Seçenekleri: ICD Kime? 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Ekim 2010. İstanbul.  22. Kalp yetersizliği olgu sunumu. Kalp yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı ve Kardiyovasküler Hemşirelik Teknisyenlik Çalışma Grubu Ortak Toplantısı, 2009, Adana. 23. Temel ve İleri EKG Kursu (12 saat). 2009, Samsun. 24. Uzun – Kısa QT Sendromu. Geleneksel Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı, 2009, İstanbul.  25. Perioperative strategies in patients under antithrombotic therapy, Türk Makedon Ortak Toplantısı. 2010, Üsküp / Makedonya. 26. Hipertrofik Kardiyomiyopati: Epidemiyoloji ve Genetik. Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı 2010, Antalya. 27. Diyabetik hasta ne zaman kardiyologa gitmelidir? 1. Karadeniz Diyabet Günleri, 2010, Samsun. 28. Temel ve İleri Aritmi Kursu, 2010, Samsun. 29. KRT’de tartışmalı konularda değişiklik var mı? Kalp Yetersizliği ve Aritmi Ortak Toplantısı. 2011, İzmir. 30. Israrsı AF’si Olan Hasta: Bu olguya nasıl yaklaşalım? Atriyal Fibrilasyon Zirvesi. 2012, Antalya. 31. KRT’ye cevap verenler, cevap vermeyenler ve iyi cevap verenler: Predikte edilebilir mi? Aritmi 2012. İzmir. 32. Sinüs ve atriyoventriküler düğüm fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Aritmi 2012. İzmir. 33. Noniskemik kardiomiyopatilerde ani ölüm. Ani Kardiyak Ölüm Sempozyumu. Azerbaycan Kardiyoloji Cemiyeti ve Türk Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı, 2012, Bakü / Azerbaycan. 34. Ventriküler taşiaritmilerin tedavisinde defibrilatörlerin önemi: Teknolojiden algoritma ve hayat kurtarmaya uzanan yolculuk. Ani Kardiyak Ölüm Sempozyumu. Azerbaycan Kardiyoloji Cemiyeti ve Türk Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı, 2012, Bakü / Azerbaycan. 35. Dünyadan jüpitere dislipidemi tedavisi (2011) 36. Gezegenlere yolculuk: ASTEROID-JUPITER-SATURN (2012) 37. Kardiyoloji – KDC Konseyi: Çok damar hastası: PKG – CABG. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya. 38. Sol aksesuvar yollar. 5. Ablasyon ve Cihaz Kursu, 2013, Adana. 39. Üç boyutlu haritalamada görüntünün oluşturulması ve değerlendirilmesi. Kalp Yetersizliği ve Aritmi Ortak Toplantısı. 2013, Eskişehir. 40. Yaygın Aritmilerde EKG Bulguları ve Acil Tedavisi, 2013. Samsun. 41. Koroner arter hastalığında beta blokerler gözden düşüyor mu? - Tabi ki hayır: Her hastaya vermeliyiz. 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2013, Antalya. 42. Olgu Odaklı Tartışma – Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu, Samsun Kalp Kulübü, 2013. 43. Özel Durumlarda Atriyal Fibrilasyon (ACC/AHA-2013) - Stroke Önlenmesi: Tromboembolik ve Kanama Risk Skorlarının Uygun Kullanımı. VII. Geleneksel Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı - 2013, İstanbul. 44. Akut Koroner Sendromlar, 2013, Samsun. 45. Supraventriküler Aritmiler: Olgu bazlı oturum - Tipik ANVRT (Olgu sunumu). Ulusal Aritmi Toplantısı, 2014, Mardin. 46. Atriyal Fibrilasyonda Antikoagülasyon: Yeni oral antikoagülanların atriyal fibrilasyon dışındaki kullanımları, Atriyal Fibrilasyon Zirvesi. 2014, Antalya. 47. Stabil koroner arter hastalığında; doğrular ve yanlışlar - Hangi asemptomatik hastaya revaskülarizasyon? 30. Türk Kardiyoloji Kongresi, 2014, Antalya. 48. Ablasyon: Kime, Ne zaman? – FN Semineri, 2014. 49. Atriyal Fibrilasyon: Güncelleme - Embolilerin önlenmesi. VIII. Geleneksel Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı, 2014, İstanbul. 50. Supraventriküler Aritmiler: Olgu bazlı oturumlar (intrakardiyak kayıtlarla) - Tipik ANVRT. Ulusal Aritmi Toplantısı, 2015, Konya. 51. Gençlerde Ani Ölüm Riskini Değerlendirmede İpuçları: Ani ölüm açısından risk taraması EKG’de ani ölüm için ipuçları. 2. Kardiyo - Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 2015, Kıbrıs. 52. Zor aksesuvar yolların ablasyonu - Epikardiyal yerleşimli aksesuvar yollar. 4. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi. 2015, Antalya. 53. Paroksismal AF’den Persistan AF’ye geçisi sağlayan mekanizmalar. 5. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi. 2016, Antalya. 54. RVOT ve Triküspit anulus kaynaklı VES’lerin ablasyonunda ipuçları. Ulusal Aritmi Toplantısı, 2016, Fethiye. 55. How to Approach to Patients with Atrial Fibrillation? 12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 2016, Antalya. 56. Pacemakerlı hastanın takibi. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2016. 57. Senkop. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2016. 58. Yoğun bakımda girişimsel işlemler: Geçici kalp pili takılması - 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2016, Antalya. 59. Atriyal Taşikardi: Olgu sunumu – Adana, 2016. 60. Beta blokerlere farklı açılardan bakış, 2016, İstanbul. 61. Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda İnmenin Önlenmesinde YOAK Tedavisi: Yaşama Bağlayan Öyküler, 2016, İstanbul. 62. Ablasyon: Kime? Nasıl? Hasta örnekleri ile anlatım: SVT – 4. Kardiyoloji Bahar Güncelleme Toplantısı, 2017, Kıbrıs. 63. Aortik kapak, LVOT ve mitral anulus VES’lerin ablasyonunda ipuçları - Ulusal Aritmi Toplantısı, 2017, İzmir. 64. Olgu Örnekleri ile AF Ablasyonu – Atriyal Fibrilasyonda Girişimsel Çözümler, 2017, İstanbul. 65. Kablosuz kalp pilleri: Uygulama tekniği ve sonuçlar – Ulusal Aritmi Toplantısı, 2017, İzmir. 66. Atriyal fibrilasyon: Yeni kilavuzlar esliginde tani ve tedavi güncellemesi – İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2017. 67. Pacemaker – ICD oturumu: Leadless Pacemaker: Hangi Hastalarda Kullanılmalı? – İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2017. 68. TAVI Kardiyak Komplikasyon. TAVI Zirvesi, 2017, İstanbul. 69. ICD Şoku Alan Hasta. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2017, Antalya. 70. Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Endikasyonları ve Optimizasyonu – Şişli Etfal Hastanesi, 2017. 71. Kardiyovasküler Korunma – Aspirin. Florence Nightingale Hastanesi, 2018. 72. Giyilebilir Teknoloji ve Kardiyoloji. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2017. 73. Genetik Aritmik Sendromlarda Gelişmeler: Brugada Sendromu. 7. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi. 2018, Antalya. 74. Örneklerle EKG Pratiği: Geniş QRS Takikardili 4 EKG. 5. Kardiyoloji Bahar Güncelleme Toplantısı, 2018, Kıbrıs. 75. Kardiyolojik Aciller - İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Çarşamba Toplantıları, 2017. 76. Kalp yetersizliği: İleri tedavi yöntemleri. TKD Asistan Okulu, 2018, İstanbul. 77. Ablasyon sonrası rekürrens: Nasıl tedavi edelim? Ulusal Aritmi Toplantısı, 2018, Dalaman. 78. Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım, İBÜ İntern Eğitimi, 2018. 79. Aritmili Hastaya Hastaya Yaklaşım, İBÜ İntern Eğitimi, 2018. 80. Hipertrofik Kardiyomiyopatide ICD: Kime, ne zaman? 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2018, Antalya.